Commitment Koning Rijk Buitenleven aan duurzaamheid

 

Het begrip duurzaamheid wordt ook voor Koning Rijk Buitenleven een steeds belangrijker onderwerp. Vanuit overheid en bedrijfsleven komt er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en ook klanten vragen meer en meer specifiek naar het ‘commitment naar duurzaamheid’ vanuit Koning Rijk Buitenleven in haar aanpak en werkwijze. Het wordt met regelmaat al meegenomen in de keuze van de leverancier voor aanleg en onderhoud van groen.

 

Duurzaamheid is geen nieuw onderwerp voor Koning Rijk Buitenleven, er worden vandaag al tal van zaken gedaan die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering. Maar met de toenemende belangstelling voor duurzaamheid heeft Koning Rijk Buitenleven bewust gekozen voor de ontwikkeling van een expliciete visie, deze te verankeren in het beleid en de bedrijfsvoering en actief uit te dragen naar de markt. Koning Rijk Buitenleven ziet hiermee een kans om zich te onderscheiden in de markt van aanleg en onderhoud van groen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is daarin het kernbegrip.

 

Koning Rijk Buitenleven heeft al enige tijd terug dan ook met ferme stappen ingezet op een duurzaam ondernemingsbeleid, met directe, concrete maatregelen. En daarnaast heeft Koning Rijk Buitenleven een middellange termijn richting bepaald waarin duurzaamheid heel centraal staat in de bedrijfsvoering. In dit document wordt een toelichting gegeven op de concrete invulling van vandaag (zoals actieve compostering, inzet van electrische apparatuur en machines waar het al kan) en de lange termijn richting die Koning Rijk Buitenleven voor ogen heeft.


 

 


Visie op duurzame ontwikkeling

 

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig, grondstoffen kunnen op raken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

De termen duurzaamheid en duurzaam gebruik komen van oorsprong uit de bosbouw. Later zijn ze ook in de visserijbiologie gebruikt. In beide gevallen was de betekenis verwant met begrippen uit de ecologie. Het ging er om de natuur zodanig te beheren dat de natuurlijke structuren en processen niet principieel werden aangetast. Concreet: aan visgronden en bossen mocht niet méér vis of hout worden onttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zou komen. Het respecteren van deze ‘gebruiksruimte’ betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken.

Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

(Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie)

 

Duurzaamheid wordt daarmee een boardroom item. Ondernemingen kunnen zich niet langer afwachtend opstellen. Alle reden voor een doorvertaling naar de visie, missie en strategie ook van Koning Rijk Buitenleven. Al Gore’s film, het Kyoto-protocol, de recente klimaat-conferenties: verontrustende berichten over klimaatverandering onderstrepen de noodzaak van duurzaamheid. Overheden stellen vast dat er iets moet gebeuren. Politiek beleid houdt rekening met stijgende prijzen en maatregelen voor voedsel en brandstof, maatregelen krijgen significant effect op investeringsbeslissingen. Duurzaamheid is niet langer alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is een strategische ‘must’ geworden.

 

Een groeiend aantal afnemers van Koning Rijk Buitenleven stelt duurzaamheid als inkoop voorwaarde. Ondernemingen en aandeelhouders realiseren zich dat een gezonde concurrentiepositie in de toekomst vandaag al aanpassingen vergt, bijvoorbeeld voor productieprocessen, materiaal-gebruik, transportbewegingen en huisvesting. Medewerkers ervaren de noodzaak in hun eigen leefomgeving en verwachten dat hun werkgever een steentje bijdraagt, bijvoorbeeld door flexibele werkplekken, duurzame vervoersmogelijkheden en gebouwen. Op directieniveau is de vraag hoe niet alleen kosteneffectief, maar ook duurzaam wordt geproduceerd.

 

Op lange termijn tellen de verwachtingen op het gebied van duurzaamheid. Wat zijn de consequenties van een verdubbeling van de energieprijzen? Wat is de concurrentiepositie bij een prijs van € 100 per ton CO2? Bij het aangaan van een langdurige verplichting als de keuze voor een vestigingsplaats moet de factor duurzaamheid goed worden meegewogen. Is de infrastructuur geschikt? Is er duurzame energie beschikbaar? Wat is de afstand tot toeleveranciers en afnemers? Bij nieuwbouw kiezen voor een duurzaam ontwerp met energiezuinige faciliteiten? Op een bestaande locatie kan bodemsanering mogelijk worden gecombineerd met de aanleg van een warmte-/koude opslag. Meerdere oplossingen zijn mogelijk, maar dat een oplossing duurzaam is, wordt cruciaal. Net als eerder informatie technologie en globalisering krijgt ook duurzaamheid een strategische invloed op ondernemingen. Duurzaamheid waait niet over. Het is van levensbelang voor organisaties geworden.

 

 

Cradle to cradle past uitstekend bij het buitenleven

 

Een veelgehoord concept binnen duurzaamheid is Cradle to Cradle. Tijdens de industriële revolutie waren bedrijven bezig om met zo min mogelijk inspanning, tijd en kosten zo veel mogelijk te produ-ceren. Als reactie op de destructieve en vervuilende industrie die ontstond, ontwikkelde zich een 'minder destructieve' benadering: eco-efficiency.

Eco-efficiency (‘doing things right’) draait om het beperken van schade aan het milieu en het reduceren van afval en vervuiling. Waar eco-efficiency draait om het minimaliseren van de negatieve effecten van de industrie, draait eco-effectiviteit (‘doing the right things’) om het maximaliseren van de positieve effecten van de industrie. Eco-effectieve concepten gaan uit van een kringloopbenadering.

 

Cradle to Cradle is een overkoepelend concept van eco-effectiviteit. Bij cradle to cradle houdt een ontwerper van producten rekening met de productie- en gebruiksfase van een product. Maar vooral ook met de afdankfase. Bij het ontwerp van een 'Cradle to Cradle'-product wordt nagedacht over hoe de materialen na de gebruiksfase weer goed benut kunnen worden. Zonder verlies van kwaliteit of functionaliteit.

We hebben het dan over recycling. Bij recycling wordt een afvalproduct opnieuw tot grondstof verwerkt. En wel op zo'n manier dat er opnieuw een product uit gevormd kan worden. Vaak verliest het materiaal hierbij echter kwaliteit. Want als bijvoorbeeld verschillende plastics worden gerecycled, worden de verschillende soorten kunststoffen vermengd. Hierdoor ontstaat een mengsel van mindere kwaliteit. Bovendien komen bij het smelten van de plastics gevaarlijke stoffen in de atmosfeer. Deze vorm van 'recycling' wordt ook wel 'downcycling' genoemd.

Cradle to Cradle gaat uit van het hergebruik van materialen zonder kwaliteitsverlies of restproducten. Deze vorm van 'recycling' wordt 'upcycling' genoemd. Afval van het gebruikte product vormt bij upcycling voedsel (de grondstof) voor een nieuw product.
Dit kan als de afvalstoffen van een product worden gerecycled in hun eigen kringloop. Cradle to Cradle onderscheidt twee kringlopen waarin grondstoffen telkens opnieuw kunnen worden gebruikt: de biologische en de technische kringloop. Om ervoor te zorgen dat deze twee kringlopen gezond en waardevol blijven, is het van groot belang dat ze elkaar niet besmetten.

 

De technische kringloop bestaat uit niet-organische stoffen, zoals metaal en kunststof. Deze technische grondstoffen blijven in de technische kringloop circuleren als waardevolle grondstoffen voor de industrie. 'Cradle to Cradle' producten in de technosfeer kunnen, na hun werkzame leven, uit elkaar worden gehaald. Onderdelen kunnen worden ingezet en zonder kwaliteitverlies opnieuw worden gebruikt in andere producten.

Bij het aanleggen en onderhouden van groen hebben we natuurlijk het meest te maken met organische stoffen. De biologische kringloop bestaat uit organische grondstoffen, zoals hout of katoen. 'Cradle to Cradle'-producten in de biosfeer kunnen na hun werkzame leven worden gecomposteerd. Zo geven ze weer voeding aan nieuwe organische grondstoffen.

 

 

Koning Rijk Buitenleven kiest voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de standaard voor ondernemen in misschien wel de gehele 21ste eeuw. De belangrijkste uitgangspunten zijn hierbij:

 

• MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied;

• MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie;

• MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

 

 

Koning Rijk Buitenleven heeft deze uitgangspunten ook gesteld en ziet de voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen juist als groeikansen voor de onderneming:

 

• Door de bewuste keuze voor MVO is Koning Rijk Buitenleven er van overtuigd beter in staat te zijn zich aan te passen aan de veranderende omgeving en minder afhankelijk te zijn van economische schommelingen;

• MVO levert kostenbesparing op. Bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering;

• MVO zorgt ervoor dat Koning Rijk Buitenleven een aantrekkelijkere werkgever is. Werknemers vinden het belangrijk dat zij trots kunnen zijn op het bedrijf waar zij werken en het zal de arbeidsproductiviteit daarmee alleen maar verhogen;

• MVO loont. Er is steeds meer marktvraag naar MVO-bedrijven en producten. Meer en meer kopen ondernemingen, organisaties en ook de overheid alleen nog in bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan minimale duurzaamheidseisen kunnen voldoen;

• Koning Rijk Buitenleven is er van overtuigd dat MVO een positieve uitstraling heeft naar buiten en dus goed is voor het imago van het bedrijf. Koning Rijk Buitenleven wil mee voorop lopen en actief uitdragen dat zij ‘maatschappelijk verantwoord onderneemt’;

• MVO is op de lange termijn noodzakelijk. We leven op aarde met steeds meer mensen die steeds meer grondstoffen nodig hebben. Een toenemend aantal grondstoffen wordt schaars. MVO biedt oplossingen;

• MVO kan een korte termijn noodzaak worden, wanneer de maatschappij niet langer accepteert dat een bedrijf zijn activiteiten uit blijft voeren. Zij kunnen dan niet langer rekenen op een license to operate. Dit is onder andere te merken aan consumenten boycots, acties van maatschappelijke organisaties of personeelstekorten. Koning Rijk Buitenleven wil niet werken vanuit een negatief scenario, maar heeft gekozen voor een pro-actieve beleidsvoering. Regeren is vooruit zien.

 

Tot zover een toelichting op de algemene visie van Koning Rijk Buitenleven op duurzaamheid en de bewuste strategische richting die wij hebben gekozen met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

 

De toekomst nog meer gericht op duurzaamheid

 

Omdat Koning Rijk Buitenleven een actief beleid voert op het gebied van duurzaamheid, en maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, willen we ook andere ondernemingen hiervoor enthousiast krijgen. We hebben gemerkt dat bewustwording en de vertaalslag naar concrete maatregelen in je eigen onderneming een geleidelijk proces is. Binnen Koning Rijk Buitenleven zijn we hier jaren terug al mee begonnen. We merken nu dat er herkenning en enthousiasme is ontstaan binnen onze onderneming, dat nieuwe ideeën naar voren worden gebracht en dat maatregelen en keuzes makkelijk kunnen worden gemaakt.

 

We brengen andere organisaties en ondernemingen in dit kader graag de volgende boeken en andere initiatieven onder de aandacht:

 

• Boek Cradle to Cradle: remaking the way we make things, geschreven door Michael Braungart en William McDonough;

• Boek Duurzaam ontwikkelen …. een wereldkans, door Anne-Marie Rakhorst;

• Boek Cradle to Cradle in bedrijf, door Marieke van der Werf;

• Boek Werken aan duurzame ontwikkeling, door Niko Roorda;

• Boek Duurzaam ondernemen, door Marc J. Epstein;

• ClubGreen Jaargids 2011 (www.clubgreen.nl);

• Organisatie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Interessant om als organisatie of onderneming partner te worden van MVO (www.mvo.nl);

• Jaarlijks wordt het Nationaal sustainability Congres georganiseerd (in 2010 inmiddels voor de 11e keer georganiseerd, het is hét congres op gebied van duurzaamheid in Nederland).

 

 

 

Koning Rijk Buitenleven neemt duurzaamheid serieus en heeft al verscheidene jaren terug ingezet met eerste maatregelen. Met het alsmaar groter wordend belang en de aandacht hiervoor, heeft Koning Rijk Buitenleven ingezet op maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarmee op korte termijn én op langere termijn wordt gekeken naar een goed evenwicht tussen de ecologische, economische en sociale belangen bij de zaken die Koning Rijk Buitenleven voor haar klanten, voor haar medewerkers en overige belanghebbenden wil bewerkstelligen.

 

 

 

 

--- ooo ---


 

Voorbeeldsitenaam.com
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website